ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK - Tessa

TESSA VAN ROSSEN

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Sentiroloog:

De eigenaar van ELF, de praktijk van Tessa van Rossen, welke een praktijk is voor coaching, begeleiding en readings, die de algemene voorwaarden toepast op de dienstverlening, evenals derden, die in opdracht van Tessa handelen.

Opdrachtgever:

De cliënt die gebruik maakt van de dienstverlening van Tessa van Rossen, nader te noemen sentiroloog.

Behandelovereenkomst:

De overeenkomst tot dienstverlening. Deze overeenkomst kan mondeling zijn aangegaan of schriftelijk. Een behandelovereenkomst komt automatisch tot stand wanneer een sessie wordt afgenomen. Deze overeenkomst ontstaat dus ook wanneer er geen schriftelijke afspraken worden gemaakt. Per sessie wordt een doel afgestemd en besproken.

Artikel 2. Algemeen

2.1.

Deze voorwaarden gelden voor elke aanbieding, ‘losse’ sessie en elke behandelovereenkomst tussen sentiroloog en opdrachtgever waarop de sentiroloog deze voorwaarden van toepassing verklaard heeft. De behandelovereenkomst tussen de Sentiroloog en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever telefonisch, per mail, persoonlijk of via de online agenda een sessie afspraak maakt. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat de Sentiroloog een een afwijkende prijs vaststelt opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn.

2.2.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de sentiroloog, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken, die namens Tessa handelen.

2.3.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4.

De toepassing van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dit geldt eveneens voor derden die de dienstverlening voor de opdrachtgever financieren.

2.5.

Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Sentiroloog en opdrachtgever zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Uitvoering van de behandelovereenkomst

3.1.

De sentiroloog zal de behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De sentiroloog heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van de opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting.

3.2.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de sentiroloog aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst, tijdig aan de sentiroloog zijn verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de sentiroloog zijn verstrekt, heeft deze het recht de uitvoering van de behandeling op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.3.

De sentiroloog is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat doordat de sentiroloog is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en / of onvolledigheid voor de sentiroloog kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 4. Wijziging van de behandelovereenkomst

4.1.

Indien tijdens de looptijd van de behandeling blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandelovereenkomst aanpassen.

4.2.

Indien partijen overeenkomen dat de behandelovereenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan de looptijd van de behandelovereenkomst daardoor worden beïnvloed. Sentiroloog en opdrachtgever dienen hier beide mee akkoord te gaan.

4.3.

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de sentiroloog daarbij aangeven in hoeverre de wijziging en / of aanvulling van de behandelovereenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

4.4.

Indien de wijziging en / of aanvulling van de behandelovereenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de sentiroloog de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.5.

Opdrachtgever vrijwaart de sentiroloog voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de behandelovereenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5. Duur van de behandelovereenkomst

5.1.

De behandelovereenkomst tussen de sentiroloog en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit, of partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2.

Is binnen de looptijd van de behandelovereenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn

overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. In onderling overleg kan worden besloten eerder te stoppen met de therapie of langer door te gaan.

Artikel 6. Tariefstelling

6.1.

De sentiroloog maakt bij het tot stand komen van de behandelovereenkomst het tarief kenbaar aan de opdrachtgever.

6.2.

Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de sentiroloog, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

6.3.

De sentiroloog is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.

6.4.

Jaarlijks wordt het tarief op 1 januari aangepast aan inflatie en beroepsconformiteit. De sentiroloog is gerechtigd tot verhoging van het tarief op lopende behandelovereenkomsten indien de jaargrens wordt overschreden.

Artikel 7. Betaling

7.2.

Betaling dient ter plaatse contant of vooraf via de website middels bijvoorbeeld IDEAL of Creditcard te geschieden in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7.3.

Indien de opdrachtgever niet ter plaatse kan of wil betalen geldt een betalingstermijn van 14 dagen, wanneer deze wordt overschreden dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan rente verschuldigd, uitgaande van het wettelijk geldende rentepercentage.

De rente over het factuurbedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.4.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de sentiroloog op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7.5.

De sentiroloog heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De sentiroloog kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de

opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De sentiroloog kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

Artikel 8. Incassokosten

8.1.

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

8.2.

Indien de sentiroloog hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

8.3.

De eventuele gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

8.4.

De opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 9. Klachtenprocedure

9.1. Bij het maken van afspraken over de behandeling wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd.

9.2.

Klachten over de uitvoering van een behandelovereenkomst dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende behandelovereenkomst schriftelijk te worden gemeld aan de sentiroloog. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de sentiroloog in staat is om adequaat te reageren.

9.3.

Indien een klacht gegrond is, zal de sentiroloog de werkzaamheden alsnog verrichten zoals binnen de behandelovereenkomst is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

9.4.

Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de sentiroloog slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

9.5.

Klachten kunnen ook worden behandeld via een onafhankelijke bemiddelaar. Tessa voldoet via Klachtenportaalzorg aan de wet WKKGZ. Haar lidmaatschapsnummer is: 2634

Artikel 10. Opzegging

10.1.

Beide partijen kunnen de behandelovereenkomst te allen tijde zowel mondeling als schriftelijk opzeggen, zonder opgaaf van reden en per direct.

10.2.

Indien de behandelovereenkomst tussentijds wordt opgezegd door de sentiroloog, zal deze in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

10.3.

Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de sentiroloog extra kosten met zich meebrengt, kunnen deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

11.1. De sentiroloog is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de behandelovereenkomst te ontbinden, indien:

 • de opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiend uit de behandelovereenkomst niet of niet volledig nakomt
 • na het sluiten van de behandelovereenkomst de sentiroloog ter kennis gekomen omstandigheden een goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt
 • de opdrachtgever bij het sluiten van de behandelovereenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de behandelovereenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

11.2.

Voorts is de sentiroloog bevoegd de behandelovereenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk, of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de behandelovereenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.3.

Indien de behandelovereenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de sentiroloog op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de sentiroloog de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken op voldoening van de vorderingen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Indien de sentiroloog aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

12.2.

Indien de sentiroloog aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De

aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de sentiroloog in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

12.3.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden
 2. de eventuele redelijke kosten, gemaakt om de gebrekkige prestatie van de sentiroloog aan de behandelovereenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de sentiroloog toegerekend kunnen worden
 3. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.4.

De sentiroloog is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de sentiroloog.

Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn / haar keuzes.

12.5.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de sentiroloog of van derden die uit hoofde van Tessa handelen.

Artikel 13. Vrijwaringen

13.1.

Indien de opdrachtgever aan de sentiroloog informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elek-tronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14. Overmacht

14.1.

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer

geldende opvattingen voor hun rekening komt. Voor cliënten gereserveerde tijd die zonder geldige reden korter dan vierentwintig werkuren voor aanvang van de afspraak afgezegd wordt of anderszins niet wordt nagekomen, zal bij de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

14.2.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de sentiroloog geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de sentiroloog niet in staat is om de verplichtingen na te komen.

14.3.

De sentiroloog heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de verplichtingen verhindert, intreedt nadat de sentiroloog zijn verplichtingen had moeten nakomen.

14.4.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de behandelovereenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de behandelovereenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 15. Geheimhouding

15.1.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de behandelovereenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Hiertoe geldt de beroepscode voor de sentiroloog als leidraad.

15.2.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de sentiroloog gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de sentiroloog zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de sentiroloog niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot de ontbinding van de behandel-overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

15.3.

De sentiroloog behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

15.4

Het emailadres en de voor- en achternaam van de opdrachtgever zal na verstrekking via het aanmaken van een account op www.onlineafspraken.nl worden gebruikt om een mailing van Tessa naar te versturen. Wanneer de opdrachtgever hier geen prijs op stelt kan deze zich afmelden door onder aan de mailing op de link ‘afmelden’ te klikken.

Artikel 16. Geschillen

16.1.

De rechter in de vestigingsplaats van de sentiroloog is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de sentiroloog het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.2.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17. Toepasselijk recht

17.1.

Op elke behandelovereenkomst tussen sentiroloog en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 18. Verstrekking, uitleg en wijziging van de algemene voorwaarden

18.1.

Deze voorwaarden worden bij het aangaan van elke behandelovereenkomst door de sentiroloog aan de opdrachtgever verstrekt.

18.2.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

18.3.

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van een behandelovereenkomst.

Artikel 19 Wet GDPR

19.1 De persoonsgegevens die de opdrachtgever verstrekt vallen onder de bescherming van de wet GDPR. Hiertoe heeft ELF maatregelen getroffen , dit zijn organisatorische-, beleids- en technische maatregelen. Iedere opdrachtgever kan het beleid van ELF ten aanzien van de wet GDPR opvragen en inzien.

Artikel 20 Overige bepalingen

19.1

 • Een sessie duurt 30 of 60 minuten. Indien nodig wordt een uitloop van 15 min aansluitend gepland.
 • Bij verhindering dient minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd (dit kan per email, telefonisch, per voice mail of persoonlijk). Zonder annulering wordt de volledige sessie in rekening gebracht. Wanneer u online een afspraak maakt betaalt u deze direct via IDEAL of credit card. Uw afspraak wordt dan voor u gereserveerd. Wanneer u een afspraak annuleert (uiterlijk 24 uur van te voren) wordt het door u betaalde bedrag na aftrek van de kosten aan u terugbetaald. (De annuleringskosten zijn 2,50 per gemaakte afspraak. Wanneer u per credit card heeft betaald komen hier de kosten voor de credit card transactie bij. Dit is 2,7% van het door u betaalde bedrag)
 • De kosten van de behandeling worden berekend per sessie a van 30 of 60 minuten. (kosteloze uitloop maximaal 15 min)
 • De kosten van de sessies dienen na afloop van iedere zitting contant te worden voldaan. Bij het niet nakomen van betalingen kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
 • Indien Tessa door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan 4 weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessies te voeren, kan zij voorstellen een collega in haar/zin plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

In het geval dat cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit (per email of per brief) kenbaar te maken en eindigt de behandelovereenkomst per gewenste datum.

 • Tessa heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
 • het verzoek tot behandeling/afnemen van een sessie vind plaats op verzoek van de cliënt.

Client is duidelijk:

 • dat hij zich niet aan reguliere behandelingen mag onttrekken.
 • dat het cliënt ten alle tijde vrij staat om de behandeling/sessie op elk moment te staken;
 • dat het Tessa bij zwaarwichtige redenen vrijstaat de behandeling/sessie te beëindigen, waarbij duidelijk gecommuniceerd zal worden;
 • dat de toestemming voor een behandeling/sessie uit vrije wil en zonder dwang door cliënt middels het maken van een afspraak aan Tessa is gegeven;
 • Indien er gedurende de periode van therapie of begeleiding vragen of opmerkingen zijn die de cliënt (telefonisch) wenst te bespreken kan de cliënt Tessa mailen (info@tessavanRossen.nl) waarop zij hierover contact opneemt.

U kunt voor overige vragen mailen (info@tessavanrossen.nl) of indien nood smssen (06-24721213) indien u contact wenst.

 • Tessa is aangesloten bij Klachtenportaalzorg en voldoet op deze wijze aan de wet WKKGZ. lidmaatschapsID: 2634  
 • Niets van de inhoud van de sessie mag zonder toestemming van Tessa openbaar worden gemaakt. Inhoud van sessies is alleen voor persoonlijk gebruik.